A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
P

is for a Pencil and for a Pen.

Have you got any?

Yes, I’ve got both of them.